Show contact information
Hjem  Miljø  Miljøvennlig?

Du har sikkert hørt det til det kjedsommelige; toget er miljøvennlig, mens veitrafikk og bilen spesielt er den store miljøsynderen ved siden flyet? Men, er det egentlig sant?

Vi handler elkraft med Europa og verden i stor skala allerede og snart fører en ny kraftkabel til Nederland oss enda nærmere fossilbasert kraftproduksjon. Dette innebærer i praksis at alle besparelser av strømforbruk vi kan gjøre her i Norge vil innebære at det blir behov for å produsere mindre strøm i kullkraftverkene i Europa og resten av verden. Dessverre finnes det derfor ikke lenger noe som kan kalles "grønn energi", selv om enkelte tviholder på dette forvirrende begrepet.

For å sammenligne de reelle utslippene fra forskjellige transportformer har vi tatt utgangspunkt i NSB sine egne tall for strømforbruk til persontog og satt disse tallene sammen med CO2 utslippstall tall for veitrafikk og luftfart fra Sintef og Statistisk Sentralbyrå.

Grafen under viser reelle CO2 utslipp i gram per kilometer for transport av en person. Som det fremkommer er fly og tog de eneste transportformene som slipper ut mer enn 150 gram CO2 for hver persontransportkilometer. Dagens bilpark slipper også ut mye CO2 (130 gram), men her vil vi de neste årene se en kraftig reduksjon fordi stadig flere moderne dieselbiler og mer miljøvennlig biler generelt vil gi store utslippsreduksjoner.

GrafCO2_Wide

Datakilder:

* Tallene for Fly, Personbil, Buss er hentet fra Sintef og er fra 2004

* Tallene for "Tog" er hentet fra NSB sitt miljøregnskap for 2005

* Tallene for Elbil er hentet fra Think Global AS

* Tallene for "Moderne familiebil" er basert på oppgitte CO2 utslipp for en Volkswagen Passat 140 hk dieselbil

* Tallene for "Hybrid bil" er basert på oppgitte utslipp fra en Toyota Prius

* Tallet for "Lyntog" er basert på TØI informasjon om dobling av utslipp for lyntog ift. vanlig tog ved øket hastighet.

Tabellen under viser hvordan de enkelte tallene i grafen over er fremkommet. Kolonne-forkortelsen "TM" står for transportmiddel, mens "PTKM" står for persontransportkilometer. Elforbruket for tog og elbilen Think er vist i i wattimer og omregnet til CO2 utslipp basert på et gjennomsnittlig utslippsforhold (1kWh = 0,95 kg CO2) i et kullkraftverk. CO2 utslippene er oppgitt som gram per kilometer. Forskjellen mellom "TM" og "PTKM" fremkommer ved at hver bil i gjennomsnitt har 1,6 reisende.

TabellCO2
*) Utslippstall er basert på informasjon fra Transportøkonomisk Institutt som viser at utslipp dobles ved en økning i hastighet fra 200 til 300 kmt.

Talsmenn for toget vil trolig hårdnakket påstå at toget bruker "grønn strøm" eller noe slikt, men som angitt over finnes det ikke noe slikt lenger, slik vi og andre eksperter vurderer det. Energiforbruket på jorden bør ned, og all reduksjon vil medføre et redusert behov for forbrenning av fossilt brensel. På den annen side er det også klart at toget forbruker 50% mer energi enn elbilen Think som snart er klar for markedet igjen. Denne bruker jo også strøm på samme måte som toget, noe som i alle fall gjør Think bilen til et mer miljøvennlig alternativ i denne sammenheng.

Ser vi denne aktuelle problemstillingen enda litt mer fra fugleperspektiv er den andre delen av CO2 utslipp vi får knyttet til drift (utenom fremdriften) av transportformen. Eksempler på slikt er bygging av jernbanenett/veier, oppvarming av sporvekslere/snøbrøyting, ansatte som er påkrevet for driften og så videre. På dette området er toget i en særklasse fordi det er svært kostbart å drifte, krever mange ansatte og dermed bruker mye energi. For eksempel overføres det ca. 6-7 mrd. kroner hvert år til jernbanesektoren i Norge, noe som sett i forhold til utført transportarbeid er 15-20 ganger mer enn det som brukes av staten på veivedlikehold og lignende. Dette kalles indirekte utslipp eller indirekte ressursforbruk. Indirekte forbruk er vanskelig å beregne presist, men analyser Bilaksjonen.no og andre har gjort indikerer faktisk at togdrift i Norge er så kostbart ressursmessig omregnet i CO2 utslipp at transportformen blir en like stor forurensingsfaktor som flyene. Flyplasser krever noe areal, men krever i forhold til transportarbeidet i dag brøkdeler av de midler som togdriften krever. I forhold til veitrafikk kommer toget svært dårlig ut om en også inkluderer indirekte ressursforbruk og utslipp i de totale utslippstallene.

Som konklusjon viser våre beregninger at veitrafikk med bil og spesielt buss allerede i dag er langt mer miljøvennlig enn persontransport med tog og fly. Faktisk er det ikke utenkelig at veibasert persontransport om 10-15 år kan gi kun halvparten av de CO2 utslipp som togene gir. Den beste miljøsatsningen vi kan gjøre i Norge på samferdselssektoren de neste årene er å bygge ut bedre veier og understøtte raskere innføring av mer moderne biler som gir mindre utslipp av CO2.

Noen aktuelle linker:

NSB Miljøregnskap 2005

Biler og totale CO2 utslipp

Raske tog krever mer energi

Sintef rapport

CO2 utslipp fra kraftproduksjon

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.