Show contact information
Hjem  Miljø  Duell: CO2 vs. Solen

Jorden er flat og jordkloden er sentrum i universet.

(Kay Seljeseth - 02.12.2007)

Dette var anerkjente sannheter før Aristoteles, Copernicus og andre som kunne og turde å stille spørsmål ved etablerte sannheter beviste at det motsatte var tilfellet.

Sannheten

Vår tids store folkesannhet synes å være at CO2 er årsaken til global oppvarming. Dette presenteres som udiskutabelt og vi skal basert på denne "ene sannhet" planlegge nær sagt all vår fremtid for å redusere CO2 utslippene mest mulig og nesten for enhver pris. "Sannheten" underbygges ved forskjellige rapporter om økende vannstand, økende temperaturer, økende CO2 innhold og "garanterte" eller i det minste "nesten sikre" vurderinger av at temperaturen på kloden vil øke med for eksempel 2,5 grader dette århundret - alt som følge av at vi slipper ut mer CO2 nå enn før.

Bilister

For oss bilister merker vi dette best ved at vi blir gjort til syndebukker for global oppvarming og blir utsatt for stadig økende miljøavgifter/skatter, innskrenkninger i muligheten til å bruke bil og en nærmest hetspreget propaganda fra miljøeliten som påberoper seg "sannheten", hvor enhver som ikke bruker toget til jobben eller butikken er et miljøsvin.

Hysteri?

Hysteriet har tatt en slik form at det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved "sannheten". Stigmatiseringen og latterliggjøringen av de de som hevder at "sannheten" ikke er skikkelig vitenskaplig underbygd er grenseløs. Al Gore latterliggjør for eksempel seriøse vitenskapfolk som hevder at CO2 er et resultat av oppvarmingen på jorden og ikke omvendt. Skal vi stole på en politiker som bruker latterliggjøring som et "våpen" eller skal vi stole på vitenskapsfolk som hevder at "våre målinger" viser noe annet?

Hvem er eksperter?

Vi i Bilaksjonen.no innrømmer som de første at dette er vi ikke eksperter på, men det er vel likevel i vår rett å stille spørsmål ved sannheten? Det gjør vi ikke fordi spørsmålet er så viktig for oss som bilister, men selvsagt fremfor alt fordi dette har stor betydning for våre liv som jordboere. Vi ønsker heller ikke å trekke noen konklusjon, men tillater oss å forsøke å lage litt balanse mellom de forskjellige aktørene som er opptatt av årsakene til global oppvarming.

Tre hovedpunkter synes tydelig å rokke ved CO2 "sannheten":

1) Det påstås at FN's klimapanel (IPCC) er en sikker kilde for "sannheten".

Det er mange forskere som hevder at de er blitt misbrukt av panelet, at de er blitt oppført som forfattere av informasjon de selv har benektet er korrekt og lignende. Flere har trukket seg fra IPCC og flere er sterkt kritiske til at de 2500 såkalte "vitenskapfolkene" i IPCC i for stor grad er politikere og påvirkere. IPCC har ikke fremskaffet noe egentlig vitenskapelig bevis for at CO2 er årsaken til oppvarmingen. Skulle man fremskaffet et slik bevis måtte man kunne modellere den globale utviklingen av skyer presist, men dette er i dag utenkelig fordi det kort sagt er for mange ukjente parametre som påvirker denne. IPCC har gjennom en (politisert) konsensus fremskaffet et "vi er enige" dokument som konkluderer med at CO2 er syndebukken. IPCC dokumentet er sterkt kritisert fra en rekke hold, blant annet for at grunnleggende forbehold fra vitenskapsfolk om at "dette er kanskje ikke tilfellet overhodet" er fjernet fra dokumentet.

2) CO2 målinger i polaris.

Tidligere målinger av CO2 oppvarmingseffekten fra prøver hentet ut av hundrevis og tusenvis av år gammel polaris er grunnlaget for påstanden om at en økning av CO2 vil gi en økning av temperaturen på kloden. Disse målingene indikerte riktignok (feilaktig) denne sammenhengen frem til det ble benyttet bedre målemetoder i 2003, da de nye resultatene viste at sammenhengen var omvendt, nemlig at det var den økte jordtemperaturen som ga en økning i CO2. Historisk sett har det vært en forsinkelse mellom syklusene på 800 år, hvor det først kommer en økning i temperatur og deretter en økning av CO2. Sistnevnte stemmer langt bedre enn førstnevnte basert på det faktum at verdenshavene trenger hundrevis av år på å varmes opp ved en endret overflatetemperatur og havene er også den klart største kilden til CO2 utslipp globalt sett.

3) Solen sin virkning på jordens klima

Siden tidenes morgen har menneskeheten vært klar over solens store påvirkning av klimaet på jorden. De siste tiårene er dette faktum forsøkt motbevist med henvisning til at variasjonene i solens aktivitet er for små og manglende holdbare bevis for sammenhengen. Nyere forskning og vurderingsmetoder viser at de relle effektene fra solstråling og solens magnetisme er langt kraftigere enn tidligere anslått vitenskapelig og det er også påvist klare sammenhenger mellom stråling fra solen og blant annet skydannelser på jorden og målt temperatur.

 

IPCC

Men, hvis det er solen som er årsaken til oppvarming hvorfor sier ikke IPCC dette da? Det er trolig flere årsaker til dette, hvor politikk, komersielle interesser, tidligere feilaktig informasjon om CO2 effektene og ønsket om å finne klare syndebukker er noen av disse. Videre er det allerede investert så mye politisk og personlig prestisje i CO2 hysteriet at det er vanskelig å si "stopp, nå må tenke oss om". Al Gore og IPCC har for eksempel mottatt Nobels Fredspris og det er ganske åpenbart at hele hallelujakoret som har applaudert denne mulige skandalen neppe vil se på solen som noen god venn om de skulle bli avslørt som en lettlurt saueflokk . Det er heller ikke usannsynlig at det faktisk er en viss sammenheng mellom menneskeskapt forurensing og oppvarmingen som er observert. Da kan CO2 være en enkel og plausibel syndebukk i mangel av bedre vitenskapelige forklaringer. Men, det finnes ingen vitenskaplig enighet om at CO2 er årsaken hverken basert på moderne målemetoder/analyser eller statistisk informasjon slik det foreligger i dag.

Sammenheng mellom CO2 og oppvarming siste hundre år.

Ser man grafisk (venstre graf) på variasjoner i CO2 utslipp (gul linje) og oppvarming av jordkloden (blå linje) i det 19'de århundre er det ganske klart at CO2 utslipp ikke gir noen umiddelbar økning i temperaturen slik IPCC hevder. Grafen viser derimot at førkrigstiden med liten økning av CO2 utslipp hadde en tydelig økning i temperaturen, mens årene etter krigen med et kraftig oppsving i industriell aktivitet og utslipp av CO2 samlet sett ikke medførte noen tilsvarende økning i jordens temperatur. Grafen til høyre viser solstråling (rød linje) og arktisk overflate temperatur de siste 100 år til sammenligning.

CO2

Sammenhengen mellom stråling fra solen og oppvarming.

Sammenligner man temperaturvariasjoner (blå linje) med solflekk aktivitet og stråling fra solen (rød linje) de siste fire århundrene er det en meget tydelig sammenheng mellom disse. Vi kan med stor sikkerhet si at jordens temperatur ikke påvirker solens aktivitet, mens det nærmest finnes et ubegrenset kulturelt og vitenskaplig grunnlag for solens forskjellige påvirkninger av jorden.

Solar1

Copernicus på nytt?

Det vakte stor oppstandelse når Copernicus forsøkte å forklare at jorden ikke var universets sentrum, fordi dette var uhyrlig sett fra et religiøst og folkelig ståsted. Kanskje skal vi også i dag være åpne for at jorden fortsatt ikke er universets sentrum, men derimot bare en knøttliten planet totalt avhengig av vårt solsystem sitt sentrum, nemlig solen. Se på ytterpunktene: Solen vokser og vil på et tidspunkt sluke jorden i et varmeinferno utenfor vår fatteevne og likeledes blir jorden en livløs isklump dersom solen skulle forsvinne. Er det usannsynlig at variasjoner i strålingen fra solen kan medføre temperaturvariasjoner her på jorden på noen få grader, noe som beviselig har skjedd i minst like stor grad tidligere av nettopp samme årsak? Eller er det sannsynlig at en relativt minimal økning av en nær sagt ubetydelig klimagass (CO2) kaster jorden inn i et varmehelvete i løpet av noen tiår, mens solens påvirkning er uten betydning?

CO2 i perspektiv.

CO2 er ikke en forurensning. CO2 er helt nødvendig for planter og livet i havene. Planter absorberer CO2 og frigjør oksygen, mens dyr og mennesker puster inn oksygen og puster ut CO2. Høyere CO2 nivåer gir planter bedre vekstvilkår og gjør de mer motstandsdyktige mot tørke.

Mange påstår at CO2 er den viktigste drivhusgassen, men dette er fullstendig feil. Vanndamp utgjør den totalt dominerende delen av drivhuseffekten og nyere forskning viser at solen påvirker dannelsen av skyer i betydelig grad.

Mange oppfatter at drivhuseffekten er et problem, men sannheten er at drivhuseffekten er helt avgjørende for at vi kan overleve i de fleste strøk på jorden. Uten drivhuseffekten hadde temperaturen på jorden vært omtrent 30-60 grader lavere. Tallet varierer mye fordi det avhenger av hvem du spør og hvor det måles.


Professor John R. Christy sier det slik:

(utklipp hentet fra: http://www.forskning.no/Artikler/2007/november/1195217453.69 )

John R. Christy er professor og leder ved Earth System Science Center ved University of Alabama i USA. Han har bidratt til alle de fire klimarapportene fra IPCC, og er en av verdens ledende forskere innen temperaturendringer.

- Det er to ting å huske på: Dette (red. Anm. IPCC) er en politisk prosess til en viss grad, og forskere er vanlige dødelige som studerer et system som er så sammensatt at vi ikke presist kan forutsi dets tilstand selv fem dager frem i tid, skriver han i en kommentar på BBCs nettsider.

- Tendensen til å gi etter for gruppetenkning og flokkinstinkt er kanskje like fristende blant forskere som blant andre grupper, fordi vi per definisjon må være "de som vet", skriver han.

- Skepsis, som er et kontrollstempel for vitenskapen, blir mislikt (Jeg mistenker at byråkratiet i IPCC vrir seg hver gang jeg identifiseres som en hovedforfatter for IPCC), fortsetter Christy.

Klimamodeller

John R. Christy er spesielt kritisk til vektleggingen av datasimulerte klimamodeller i IPCCs klimarapporter.

Mens hovedbudskapet i den siste rapporten kan sammenfattes til "Vi er 90 prosent sikre på at mesteparten av oppvarmingen de siste 50 årene skyldes menneskelig aktivitet", har Christy et annet forslag.

Siden utsagnet er basert på modellberegninger og ikke faktiske observasjoner, mener han at konklusjonen heller burde være:

"Våre klimamodeller klarer ikke å reprodusere de siste 50 årene med overflatetemperatur uten en dytt fra hvordan vi tror drivhusgasser påvirker klimaet. Andre faktorer kan også forklare mye av denne endringen."


Mer informasjon om den globale oppvarmingen.

Vi anbefaler alle å se Channel 4 dokumentaren: "The Global Warming Swindle Video". Du finner den på Internett ved å søke på nettopp disse ordene.

http://news.bbc.co.uk/media/avdb/news/uk/video/125000/bb/125324_16x9_bb.asx?ad=1&ct=50

Linker:

http://www.petitionproject.org/gwdatabase/GW_Article/GWReview_OISM150.pdf

http://www.forskning.no/artikler/2009/januar/206959

http://www.yr.no/ver-nytt/1.5984452

http://www.biokurs.de/treibhaus/180CO2_supp.htm

http://www.biokurs.de/treibhaus/180CO2_summary.DOC

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071211101623.htm

http://www.abcnyheter.no/node/57442

http://www.abcnyheter.no/node/57358

http://www.abcnyheter.no/node/58582

http://scienceandpublicpolicy.org/monckton/goreerrors.html

http://www.grida.no/products.aspx?m=36

http://maps.grida.no/go/graphic/the_carbon_cycle

http://www.infowars.com/articles/science/global_warming_consensus_shattered_study_says_warming_natural.htm

http://www.prisonplanet.com/articles/november2006/161106suvjupiter.htm

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=c9554887-802a-23ad-4303-68f67ebd151c

http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/toolkits.html

http://www.aip.org/history/climate/index.html

http://www.spacecenter.dk/publications/scientific-report-series/Scient_No._3.pdf

http://sitewave.net/news/MaryEllenGilder.htm

http://www.forskning.no/Artikler/2003/november/1070015015.91

http://youtube.com/watch?v=XDI2NVTYRXU

http://youtube.com/watch?v=Io-Tb7vTamY&feature=related

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7092655.stm

http://www.junkscience.com/

http://www.oism.org/pproject/s33p1845.htm

http://www.oism.org/pproject/GWReview_OISM300.pdf (3 MB)

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/monckton/whatgreenhouse/moncktongreenhousewarming.pdf

http://fathersforlife.org/REA/warming4.htm

http://www.john-daly.com/solar/solar.htm

http://www.john-daly.com/peerrev1.htm

http://www.lund.irf.se/HeliosHome/earthlow.html

http://www.john-daly.com/solar/US-drought.htm

http://www.discussglobalwarming.com/blog/

http://online.wsj.com/public/article/SB119387567378878423.html

http://icecap.us/index.php/go/joes-blog/comments_about_global_warming/

http://www.junkscience.com/Greenhouse/

http://www.marshall.org/pdf/materials/150.pdf

http://www.tennesseepolicy.org/main/article.php?article_id=367

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7081331.stm

http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=2199

http://www.cicero.uio.no/media/1187.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2333133.stm

http://www.globalwarmingheartland.org/

http://www.iceagenow.com/List_of_Expanding_Glaciers.htm

http://www.fel.duke.edu/~scafetta/pdf/2007JD008437.pdf

http://wattsupwiththat.wordpress.com/2008/01/22/surprise-theres-an-active-volcano-under-antarctic-ice

http://www.hawaiireporter.com/story.aspx?9c8600a9-6750-45cb-b7ee-c8ca6b6d3a75

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.