Show contact information
Hjem  Årsmøte 2006  Årsmøte 2006

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og to delegater for signering av protokoll
  2. Godkjenning av styrets årsberetning for den foregående perioden.
  3. Godkjenning av regnskap og statsautorisert revisors beretning for det foregående kalenderår.
  4. Avstemning over innsendte og styrets egne saker.
  5. Valg av representanter til styret.
  6. Årsmøtets stemmegivning for punktene 1-4 skjer av medlemmene som nevnt i §5 i vedtektene. Hvert medlem har en stemme, slik avgitt på webstedet.
  7. Årsmøtets delegater skal kontrollere stemmegivningen og iverksette resultatet av stemmegivningen.
  8. Arbeidsprogram og budsjett for neste kalenderår, herunder fastsettelse av årskontingent.
  9. Valg av styreleder, 2-4 styremedlemmer og 1-2 talsmenn/kvinner.

Styrets årsberetning 2005:

Våren 2005 laget vi vårt grunndokument og vi hadde møter med 5 partier på Stortinget, hvor dette ble debattert. Partiene var meget enige i de fleste av våre argumenter og vi oppnådde å få etablert en god dialog og kontakt videre. Så laget vi et spørreskjema og alle partiene på Stortinget besvarte dette. Svarene er lagt ut på vår hjemmeside, slik at alt er tilgjenglig for innsyn.

 

Partiene fikk da også ut denne info. før valgkampen og dette ble positvt mottatt.

 

Under debatten på Stortinget tok vi opp spørsmålet om hvorfor kalkulasjonsrenta var 8% Norge når andre land i Europa bruker 2-3%?

 

Vi ble tatt alvorlig på dette spørsmålet og uten at vi dermed skal ta æren for det, ble renta satt ned til 4% den 23 aug.2005.

 

Dette er jo meget viktig for å vise hvor stor lønnsomheten er ved veiinvesteringer. Dette gledet oss.

 

Under våre møter tok vi opp spørsmålet om hvordan Stortinget vurderer avkastning på investeringer i samferdselsektoren ? Vi ble meget overrasket da svaret var at det hadde ikke budsjetteringen fra Stortinget noe system for. Alle bevilgninger ble sett på som utgifter, selv om det ga avkastning senere. Dette fikk vi bekreftet skriftelig og det forskrekket oss. Etter denne opplevelsen har vi tatt opp dette gjentatte ganger at dette burde endres. Alle virksomheter skiller jo mellom investeringer som gir avkastning og nye inntekter og rene utgifter.

 

Nå 6 jan.2006 har vi fått beskjed om at dette blir endret og at en investert krone, ikke er en brukt krone, som meldingen sier.

 

Dette i henhold til S.nr.13 (2005-2006). Dette er også en gledelig nyhet for oss og ikke minst for at det gir mulighet for en helt annen vurdering av lønnsomhet ved veibygging.

 

Under hele 2005 hevdet alle vi snakket med fra samferdselsminister og videre at finansiering er det store problemet for kunne bygge ut veiene våre. Vi mener at en investering som gir høy og rask avkastning, gjør dette mulig.

 

Investerte midler er raskt tilbake i Statskassa ? Dette sees ikke like lett som skatteintekter og avgifter som en kontantstrøm, men avkastningen er meget stor allikevel. Uansett er avkastningen langt høyere enn avkastning på aksjer i utlandet. Videre er dette forbedringer, som med normalt vedlikehold, virker fra dag 1 og i årtier framover.

 

Etter Bilaksjonens mening har vi ikke råd til å la være å satse på et skikkelig veisystem.

 

Media oppdaget oss også og vår talsmann ble invitert 2 ganger til TV2 Tabloid, for å tale bilistenes sak.

 

Vi ble også invitert av Samferdselsdep. til et trafikksikkerhetsmøte på Billingstad Trafikkstasjon og møtte både daværende samferdselsminister Skogsholm og justisminister Dørum. Der fremførte lederen av Bilaksjonen en appell til Samferdselsministeren og vi fikk stor oppmerksomhet på dette møtet.

 

På dette møtet traff vi folk fra Samferdselsdep. Vegdirektoratet, Statens Vegvesen, UP , Politiet og riksdekkende media og som eneste represtentanter fra bilistene, fikk vi stor oppmerksomhet om vårt budskap.

 

Vi har oppnådd å være medvirkende til å flytte på 2 store "merkesteiner" i 2005: Kalkulasjonsrenta er senket fra 8 -4% og Stortinget vil lage et system for å skille mellom investeringer i samferdsel og rene utgifter.

 

Videre føler vi at sentrale myndigheter oppfatter oss som seriøs debattant i samferdsels-spørsmål og at dette har lagt et grunnlag for å oppnå nye gode resultater i 2006.

 

Vår nye samferdselminister Liv Signe Navarsete har også varslet en endring i samferdselspolitikken, som samsvarer med Bilaksjonens syn.

 

Hun bekrefter at bevilgninger til veier skal vurderes som investeringer og at veiene skal bygges ut som prosjekter og fullføres i sin helhet og ikke stykkevis og delt, slik det har vært til nå.

 

Styret i Bilaksjonen.no ved Kjell Hansen, Konstituert formann

Regnskap og revisjon:

Klikk her for regnskap

Forslag til endringer i vedtektene:

Ny tekst (endringer i fet skrift):

§ 2 Formål

Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for bileiere og bilister av alle typer.  Foreningens verdigrunnlag bygger på at sikkerhet i trafikken er overordnet, og at med det utgangspunkt skal Foreningen påvirke bilister, politikere og samfunnet slik at bilismen som helhet får nødvendig fokus og mest mulig formålstjenlig form. Spesielt er det ved etableringen av Foreningen et urimelig og usosialt misforforhold mellom avgifter, skatter og bøter i forhold til den ytelsen bilismen får tilbake og den avhengighet hele samfunnet har til bilen som er mest aktuelt. Videre er det et stort misforhold mellom de mål styrende myndigheter setter for trafikksikkerhet og miljø og den innsats som gjøres av de samme styrende myndigheter.

Formålet kommer til uttrykk gjennom de verdier foreningen arbeider for: Sikkerhet - Sosial rettferd - Livskvalitet ? Miljø - Sammenheng mellom avgifter og ytelser.

Endring av foreningens adresse (endring i fet og overskrevet skrift):

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er Bilaksjonen. Foreningen består av: Hovedforeningen Bilaksjonen med adresse Veritasveien 9 14, 1363 Høvik og Bilaksjonens lokalavdelinger. Lokalforeninger opprettes etter vedtak i lokalforeningens styre og meddeles Hovedforeningens styre og Årsmøte til orientering.


Forslag til nytt styre:

Forslag til verv Navn Andre verv
Styreleder Kjell Hansen, Sandefjord Talsmann og fylkesrepr. Vestfold
Styremedlem Kay Seljeseth, Bærums Verk Talsmann og webmaster
       " Trond Ruud, Nesøya
       " Aleksander Lyse, Oslo
       " Sindre Cyril Pedersen, Molde Fylkesrepr. Møre og Romsdal
       " Leif Antonsen, Nordland Fylkesrepr. Nordland


Generelt:

OBS! Dette dokumentet vil bli oppdatert fortløpende frem mot årsmøtet. Sjekk innom her med jevne mellomrom om du vil sikre deg siste oppdaterte versjon.

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015825
Sider: 9576705

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.