Show contact information
Hjem  Linker  Veibygging og infrastruktur

Her finner du avis-artikler og andre innlegg om veibygging og infrastruktur.

Bygg veier!
NHO-sjef Finn Bergesen ber den rød-grønne regjeringen bygge over ti nye veier rundt omkring i landet. Han er svært godt fornøyd med at Finansdepartementet har satt ned den såkalte kalkulasjonsrenten for nybygg fra åtte til fire prosent. - Det betyr at det plutselig er blitt lønnsomt å bygge ut en rekke veier i landet vårt, som tidligere har vært definert som ulønnsomme, sier han.

Dyr transport? (pdf)
Politikerne sier: "Vi har ikke rå til å bygge ut våre hovedveger". Jeg spør: Har vi rå til å la være?
Skrevet av Audun Nordbotten og publisert i Vegen og Vi nr 13 2005.

Bilaksjonens begrunnelse for vår aksjon
De siste 15 år, har veibevilgningene gått ned år for år. Kun 1/4 del av bilavgiftene brukes til veiformål. Resultatet er forfall og for små bevilgninger har resultert i 100 bomstasjoner og bilistene må betale for veiene på nytt.
Skrevet av Kjell Hansen for Bilaksjonen og publisert i Varden.

E6 ferdig i 2010
Samferdselsministeren lover E6-utbyggingen vest for Alta fullført rundt 2010.

Hva er trafikksikkerhet?
Hva kommer det av at råkjørere og bilbøller plutselig blir lovlydige og trafikksikre bilister som kjører forsvarlig uten ulykker når de kommer inn på den nye 35 kilometer lange E18 firefelts motorvei i nordre Vestfold?
Av Audun Nordbotten
Publisert i Østlandsposten 21. juni 2005

Bygg bedre veier
Som trafikant blir jeg sterkt provosert av Natur og Ungdoms bedreviterholdning til spørsmålene rundt veibygging
Av Odd Egil Sjølseth
Publisert i Nationen 13. juni 2005

Naturvernforbundets veibløff
Norges Naturvernforbund er en standhaftig motstander av selv en minimal fire felts vei utbygging i Norge. Motstanden er i bunn og grunn ut i fra tankegangen om at vi kan ikke tillate fire felts veier for da kommer folk og varer fortere frem
Av Leif Kåre Spartveit
Publisert i Romerikes Blad 19. juli 2005
(faksimile)

Om bomstasjoner og motorvei inne i skogen ...
Myndighetenes veipolitikk blir som aller mest synlig når Ola Dunk har vært på tur i Sverige og kommer hjem igjen over Ørje ...

E18 skåner flere
Stadig færre dødsulykker på E18 mellom Oslo og Sandefjord viser at trafikksikkerhetstiltakene virker, mener Vegdirektoratet.

Norsk vegpolitikk etter 1940: Stykkevis og delt? (I)
Norge har i hele etterkrigstiden vært et rikt land preget av befolkningsvekst, sentralisering og økt velferd blant annet i form av massebilisme. Likevel har landet et svakt utbygd vegnett, særlig der folk bor og ferdes.

Stykkevis og delt (II).
Sammen med statsviteren Knut Boge har økonomihistoriker Sverre Knutsen skrevet en riktig tykk bok om norsk vegpolitikk etter 1960. Her er et intervju med ham.

Går Norge mot fattigdom på grunn av dagens samferdselspolitikk?
Hvorfor bygges det ikke motorvegnett og gassrørnett i Norge slik som i resten av Europa? Er Norge om 150 år et fattig land når industrien er utkonkurrert og oljepengene er utbetalt i arbeidsledighetstrygd?
Av Steinar Mo.
Publisert i Teknisk Ukeblad 2. juni 2005.

Midtrekkverk / small firefeltsveg
Som et ledd i arbeidet med nullvisjonen, skal det settes opp midtrekkverk på til sammen ca. 2,5 km av E6 mellom Ensby og Granrudmoen i Øyer. Omtrent halvparten av denne 2,5 km lange strekningen skal utvides med et forbikjøringsfelt i hver retning og får dermed fire felt. Strekningen med firefeltsveg som bygges får en totalbredde på 16 meter. Det interessante er at denne smale vegtypen kan erstatte 2/3-felts motorvei med midtdeler på strekninger med lite trafikk.

Er nullvisjonen tøys?
I dagens Norge er tunge og stadig tyngre investeringer nødvendig for raskere å nærme seg nullvisjonen. "Nei til vei" -velgere og -politikere tar er stort ansvar når de velger bort mange av disse mest virkningsfulle tiltakene.
Av Erik Brand Olimb
Publisert i Teknisk Ukeblad 12.05

Vill vekst i gods på veg! Men hva med jernbanen?
Etter min mening er det tvilsomt om Jernbaneverket prioriterer godstransporten slik de burde.
Av Karl Sigurd Fredriksen, Arendal
Publisert i Vegen og Vi nr. 6 2005.

Veginvesteringer i et langsiktig perspektiv
Leif Kåre Spartveit er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten".

Stykkevis og delt
I Norge er veiutbygging snarere blitt et distriktspolitisk spørsmål enn et spørsmål om investering i kollektive nasjonale goder.
Kommentar av Lars Hellberg i Aftenposten 28. april 2005

TFs inspill til Nasjonal Transportplan 2006- 2015
For å sikre fremkommelighet og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, mener Transportbrukerenes Fellesorganisajon (TF) at det er nødvendig å øke planrammene for perioden 2006-2009 betydelig.

Historisk Bilregnskap fra 1970-2005
Dersom politikerne hadde hatt samme krav til forvalting av statens nettoinntekter på bilparken fra 1970 som til oljefondet, hadde «bilfondets» nåverdi vært 2700 milliarder med 10 % rente.
Av Steinar Mo.
Publisert i Teknisk Ukeblad 20. april 2005.

4 milliarder for bedre flyt
En av de mest seiglivede mytene innen samferdsel går på at økt satsing på vei utbygging i de større byene for å redusere bilkøene kun vil gi en kortsiktig gevinst.
Av Leif Kåre Spartveit.
Publisert i Aftenposten Aften 19. april 2005.

Nye E6 gir storutvikling
Firefelts E6 gjennom Østfold kommer til å lokke nye virksomheter og gi et enormt økonomisk løft, tror NHO.

Jeg frykter for mitt liv
Henrik Færevåg er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten".

Endelig et løft for trafikksikkerheten
Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006 til 2009 er endelig et løft for trafikksikkerheten i dette landet.
Skrevet av Leif Kåre Spartveit.
Publisert i Vegen og Vi nr. 3 2005.

Befolkningen vil ha bedre veier
Vilrid Femoen er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten".
Publisert i Vegen og Vi nr. 20 2004.

Vi kan ikke godta dødstallene
Samferdselsminister Torild Skogsholm må bli mer offensiv. Vi trenger tryggere veier nå, ikke om 60 år, sier Seniorrådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon Grete Karin Berg og fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Vilrid Femoen

Jeg misunner svenskene
Det norske veinettet påfører både næringslivet og den allminnelige borger store og helt unødvendige merkostnader, og det er svært trafikkfarlig.
Skrevet av Leif Jacobsen, Kløfta.
Publisert i Romerikes Blad 9. november 2004.

Til Vestlandet via Danmark
Vogntog som er høyere enn 4,0 meter, kan ikke kjøre lovlig fra Oslo til de største vestlandsbyene. Eneste måte å komme fram på, kan være å reise med ferje via Danmark.

Har vi råd til å la være?
Hvorfor satser Norge så små beløp på den eneste sektoren som har en langsiktig lønnsomhet langt utover de fleste andre budsjettposter?
Skrevet av Leif Kåre Spartveit
Publisert i Nationen 16. oktober 2004.

Ulykkestall og fire-feltsveier
Fire felts veier med midtrabatt er helt nødvendig for å få ned dødsulykkene på veier med høy trafikktetthet, skriver Leif Kåre Spartveit i et svar på Finn Blakstad i Statens vegvesen sine påstander om at ulykkestallene ikke vil gå nedover i takt med utbyggingen av fire-feltsveier med midtdeler.
Publisert i Våre Veger i oktober 2004.

Har spart inn 435 millioner
Den nye, sikre E18 nord i Vestfold har spart samfunnet for 435 millioner kroner i utgifter knyttet til trafikkulykker.

Turist vei-klagde til Bondevik
En fransk turist ble så forferdet over veistandarden på E6 i Nordland at hun skrev klagebrev til statsminister Kjell Magne Bondevik.

Skrekkbilder fra vei-Norge
I to år har Frank R. Stefferud samlet skrekkbilder av E16, som går fra Oslo og Bergen, for at de folkevalgte skal få se veiene han må kjøre på hver dag. - Politikerne flyr over problemet.

Vi trenger en samferdselbulldoser
Det er ikke bare U-land som har dårlig utbygd infrastruktur. Norge, ett av de rikeste land i verden, lider også av dårlig infrastruktur på veisiden.

Vegsjefen tør ikke kjøre E39
Regionvegsjef i Midt-Norge Elisabeth Schjølberg tør ikke kjøre E39 mellom Molde og Trøndelag vinters tid.

Foreldet budsjettsystem
Opplysningsrådet for veitrafikken mener det er lønnsomt for samfunnet å satse mer på veier, og at investering i varig realkapital innenlands vil gi oss mer igjen for pengene enn kjøp av utenlandske aksjer og obligasjoner.

Norges ti verste veier
Sørlandske hovedvei, E6 nordover fra Gardermoen og E18 gjennom Østfold er alle på NAFs ti-på-bånn-liste over de verste veistrekningene her til lands..

Vestlandsveiene fulle av trafikkfeller
Kronglete vestlandsveier kan være en prøvelse selv for den mest erfarne bilist..

Firefelts vei sparer liv
Dersom fem av de mest trafikkerte veiene var motorveier, ville 73 færre bli drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.

NTP 2006-2015: Regjeringen bør følge opp Stortingets vedtak om forsert satsing
Dag Bjørnland er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten", og er positiv til Nasjonal Transportplan slik den ble vedtatt i Stortinget.
Dag Bjørnland er professor i Samferdsel og har bla jobbet ved Transportøkonomisk Institutt og ved Statistisk Sentralbyrå.
Publisert i Vegen og Vi nr. 11 2004.

Rammene til vegbygging økes i NTP - La det ikke bli monopolpenger.
Det er gode nyheter at rammene i vegplanen blir økt, men Nasjonal Transportplan (NTP) er å regne som 'monopolpenger'.
Skrevet av Arnstein Repstad.nestleder i hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Publisert i Fædrelandsvennen tirsdag 22. juni 2004.

Naturvernforbundets og SVs store veibløff
Det må gjøres store investeringer i veibanen for å kunne komme opp i den bredden som er nødvendig for å kunne sette opp en midtdeler.
Skrevet av Gunnar S. Mikkelsen
Publisert i Aftenposten Aften fredag 18. juni 2004.

Nytte-kostnadsanalyser - håpløst med 8 prosent kalkulasjonsrente
Med 8% kalkulasjonsrente for veiprosjekter er det vanskelig å få større stamveisprosjekter til å bli lønnsomme.
Skrevet av Toril Presttun ved Utredningsseksjonen i Vegdirektoratet.
Publisert i Vegen og vi nr 9. 2004.

Nasjonal Transportplan - et hvileskjær
Maskinentreprenørenes Forbund mener det må legges mer penger inn i Nasjonal Transportplan de neste 10 årene.

Samfunnet taper på dårlige veier.
Kun fem prosent av stamveinettet har god standard. I år burde det vært gitt tre milliarder kroner mer til riksveiene, ifølge en ny SINTEF-rapport.

Med bommer skal regjeringen bygge landet
Avisinnlegg i Sunnmørsposten om at bilistene må betale stadig mer av nye veiprosjekter.

40 Years of the US Interstate Highway System
Interessant lesning om de første 40 årene med veinettet som binder USA sammen (engelsk)

Veiutbygging kunne gitt milliardgevinst
Trafikkulykker og køer koster milliarder av kroner hvert eneste år. Men nå viser en ny rapport at dette er penger staten kunne spart inn ved hjelp av full veiutbygging.

Et politisk ansvar? av Steinar Mo.
De norske politikerne tar inn bilavgifter på ca. 40 milliarder kr, men bruker bare 10 milliarder til investeringer, vedlikehold og drift av veiene.
Publisert i Teknisk Ukeblad nr 3/4 2004.

Bør HMS-regelverket gjelde også for vegtrafikken? av Steinar Mo.
Publisert i Samferdsel nr 10 2003.

Hva er trafikksikkerhet? av Audun Nordbotten.
Sikrere veier krever mer enn holdningsarbeid: Et veimiljø som tillater menneskelige feil uten å kreve liv.
Publisert i Teknisk Ukeblad.

Ulykkesbelagte stamveistrekninger må utbygges langt raskere
Pressemelding fra Trygg Trafikk 5. januar 2004.

Nye motorveier sparer liv
25 milliarder koster trafikkulykkene det norske samfunnet årlig. Nå kommer regnestykkene som viser at bygging av motorveier sparer menneskeliv - og penger.
Publisert på dagbladet.no 6. januar 2003.

Uansvarlig! av Gunnar Apeland, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund
Leserinnlegg ble publisert i "Vegen og vi" nr. 20/2003.

Tid for nasjonal vegdugnad
Leder i avisen Valdres om behovet for en nasjonal storsatsing på veg.

92 døde på dødsveien
92 liv har gått tapt på dødsveien mellom Jessheim og Lillehammer siden 1993.
Noen dager etter at VG publiserte denne artikkelen økte antall drepte til 94 etter enda en ulykke 29. desember
Link til
vg.no

Klarer vi å få fart på E6 utbyggingen? av Gunnar Steira Mikkelsen
Avisinnlegg om utbygging av E6 Jessheim-Kolomoen publisert i Romerikes Blad 31. oktober 2003.

Ny E6 gir enorme gevinster
Svensk forskningsrapport viser at en fullt utbygd E6 gir enorme gevinster for grenseområdet
Link til
nrk.no

Tanker ved en motorvei av Espen Andersen
Tankevekkende om bygging av motorveier publisert i CIO/Business Standard august 2003.

Taper på samferdselspolitikken.
Kommentar fra Byggenæringens Landsforening (BNL) på bygg.no 8. oktober 2003.

Manglende vegutbygging handler mer om vilje enn penger av Leif Kåre Spartveit.
Dette er en sammendrag av to artikler publisert i "Vegen og vi" 03/2003 og 05/2003.

Veginvesteringer - en saga blott av Leif Kåre Spartveit.
Publisert i Nationen 19. august 2003

Vi trenger en ekstra veisatsing! av Gunnar Steira Mikkelsen.
Publisert i aftenposten 12. mai 2003.

Veipolitikk og verdiskaping (pdf-fil) av Egil M. Ullebø, formann i Transportbrukernes Fellesorganisajon.
Publisert i Horisont nummer 1, 2002.

Ambisjonene mangler i samferdselspolitikken (link til Aftenposten) av Alf S. Johansen.
Denne kronikken ble publisert i Aftenposten 17. september 2003, og vi har har lagt denne lenken på våre sider med tillatelse fra kronikk-forfatteren og Aftenposten.

Hvor er visjonene? av Helge Rong.
Artikkelen var dagens kommentar i 'Vegen og vi' nr. 15. 2003.

E6-ulykker for 2,65 milliarder
Siden 1993 har 63 personer dødd og 84 blitt hardt skadd på E6 gjennom Østfold. Dette har kostet samfunnet 2,65 milliarder kroner i følge en artikkel i Fredrikstad Blad 2. oktober 2003.

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.