Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Siste nytt  Siste nytt 
Brev til Stortinget  Brev til Stortinget 
Samarbeid med Bomaksjonen  Samarbeid med Bomaksjonen 
<b><u>Politiske dødsulykker</u></b>  Politiske dødsulykker 
Fartsbotnivået  Fartsbotnivået 
Telemark: Dårlig vei koster mange liv  Telemark: Dårlig vei koster mange liv 
<i>Bompengene gir <u>ikke</u> flere veier</i>  Bompengene gir ikke flere veier 
Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå.  Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå. 
Investerer <b>3.000</b> milliarder på vei   Investerer 3.000 milliarder på vei  

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029967
Websider: 1683339

                               
Brev til Stortinget

18.09.2005

Til partiene på Stortinget.

Miljøproblemer og føre var prinsippet ?
 
Forskere diskuterer om miljøendringer er menneskeskapte eller ikke. Vi i Bilaksjonen vet heller ikke svaret på dette, men vi mener at vi bør følge føre var prinsippet. Norge har jo også gjennom Kyoto-avtalen forpliktet seg til å ta sin del av ansvaret med å redusere miljøfiendtlige utslipp.
 
Bilaksjonen ønsker å delta i debatten om å skape en miljøvennlig transport og vi tillater oss å få komme med våre synspunkter på hva vi kan gjøre. Dere har hørt og kjenner våre meninger gjennom møter og annen kontakt med dere og vi foreslår at følgende gjennomføres.
 
Engangsavgiften/ importavgiften reduseres og fjernes så snart som mulig.
 
Nye biler har meget lave utslipp og lavt forbruk. Vi tenker da på hybridbiler og biler som går på fornybart brensel. Norge er alene i Europa om å ha denne engangsavgiften. I andre land betales det kun mva. på bilprisen.
EU har jo også påpekt og satt krav om at denne avgiften må fjernes i Norge.
 
Sverige er et foregangsland på satsing på miljøvennlig samferdsel. De har nå også biler som går på E-85, som er 85% etanol og 15% bensin. Norske Statoil er med på å levere miljøvennlig brensel ?
 
Videre har nye biler et helt annet sikkerhetsutstyr ESP, ABS, airbager m.m. som reduserer ulykker og er ulykken ute, er det 50- 80% større sjanse til å unngå alvorlige skader eller død. Se: www.folksam.se hvor dette er dokumentert. I Sverige har også slike biler andre fordeler som gratis parkering og avgiftsfritt brensel.
Nye tyngre kjøretøyer har også den nye teknikken, så vi bør legge til rette for at dette blir tatt i bruk.
 
Omregistreringsavgiften.
 
I møter med dere og svar til oss, har bekreftet at vi er enige om at undommen er landets viktigste ressurs. Når disse skal skaffe seg sin første bil, må de betale omreg.avgift som blir en betydelig del av kjøpesummen. Det betyr igjen at de må velge seg en dårliger og eldre bil enn de kunne ønske.
 
Denne avgiften bør derfor fjernes, da den er til hinder for fornyelse av den eldste bilparken. Næringer sliter også med denne avgiften og det koster
kr. 50,- 60 tusen kroner å omreg. et vogntog. Da er avgiften også et hinder for å fornye denne bilparken.
 
Videre har vi Europas eldste bilpark og det forteller at det er på høy tid at myndighetene tar dette tema alvorlig !
 
Veibevilgninger.
 
Norge har også Europas dårligste veinett. Dette betyr dårlig framkomlighet og igjen øket forbruk, tidstap og store vedlikeholdskostnader på alt bilmateriell. Dette har også med sikkerhet å gjøre. Et rimeligere bilhold betyr høyere kvalitet på det som ruller på veiene våre.
 
80% av all transport i Norge skjer med bil. Et fullt utbygd jernbanenett vil redusere biltrafikken med 3,5% og det viser at i overskuelig framtid, er bilen hovedtransportmiddelet i Norge.
Videre dokumenterer fagfolk at det er samfunnsmessig meget lønnsomt å ha et effektivt, miljøvennlig og trafikksikkert veinett.
 
Derfor forstår vi heller ikke at verdens rikeste land må sette opp en skog av bomstasjoner for å få bygd sårt tiltrengte veier! Her kan vi også ta fram Sverige og se hvordan de har løst dette.
 
Bilaksjonen håper dere tar vårt innspill alvorlig og vi setter pris på å høre partienes syn på dette.
Linken nedenfor til Aftenposten bør dere lese og tenke over.
 
Mvh for Bilaksjonen
 
Kst.leder Kjell Hansen
 
{QUERY}