Show contact information
Hjem  Politisk respons  Spørreskjemaer  Venstre

Venstres svar på vårt spørsmålsskjema, har vi mottatt fra Informasjonsrådgiver Hallstein Braaten Bjercke i Venstre

Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn
hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei
til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Hallstein Braaten Bjercke
Informasjonsrådgiver
Venstres Stortingsgruppe

http://www.venstre.no/

(Venstres svar er uthevet med grønn farge i skjemaet nedenfor)
Til partiene på Stortinget.

 

Bilaksjonens spørsmål om bilavgifter og veispørsmål

 

PS! Vi håper på snarlig svar, da våre medlemmer ønsker svar i god tid før valget.

 

 

Bakgrunn

 

Vi og våre medlemmer er sterkt bekymret for den utviklingen som har skjedd på samferdsels­sektoren de siste 15 år. Fagfolk dokumenterer at veikapitalen er synkende, noe som betyr forfall på veier både når det gjelder veibygging og ikke minst vedlikehold.

 

Paradokset er at hadde bilistene fått bedre veier og vedlikehold av disse, i forhold til alle avgiftene, hadde ikke misnøyen oppstått og Bilaksjonen hadde ikke hatt noe grunnlag for å engasjere seg. Våre medlemmer uttaler derfor at de betaler for en "vare" som ikke kommer. Alle skjønner at det må betales for veiene, men ikke at det skal betales for noe som uteblir, og at man faktisk avkreves betaling for dette flere ganger gjennom bomavgifter gjør det hele uforståelig for folk flest.

 

Vi håper derfor at det blir flertallsforståelse for dette på Stortinget og at Stortinget tar de grep som må til for å rette det opp. Lønnsomheten samfunnsmessig er stor både for effektiv og konkurransedyktig transport og ikke minst for miljø og sikkerhet.  Vi ser ikke resultatet som en kontantstrøm inn i Statskassa, slik som med oljevirksomheten, men da veier i et samfunn er like viktige som blodårene i kroppen vår, burde tilstrekkelige investeringer i dette være en selvfølge i vårt rike land.

 

80% av all transport her i landet skjer med bil, og det forteller at dette er det viktigste transportmiddelet vi har; Konsekvensene ved å ikke ivareta vårt veinett er derfor dramatiske og alvorlige!

 

For å få oversikt over partienes holdning og hva dere vil gjøre med dette, sender vi vedlagt et spørreskjema om dette og ber dere om å svare oss så raskt som mulig. Svarene vil bli lagt ut på vår hjemmeside, slik at medlemmene kan ta stilling til svarene ved valgkampen til høsten. Vi forbeholder oss retten til å bruke svarene offentlig.


Engangsavgiften

Vi mener at denne avgiften må avvikles, slik at det kun blir merverdiavgift på bilens verdi. Vi har en av Europas eldste bilparker, og gevinsten ved at folk har råd til å kjøpe nye biler er derfor stor. Dette ut ifra at moderne biler har styre- og bremsesystemer og sikkerhets­utstyr som reduserer ulykker. Nye biler forurenser lite og det er en stor gevinst for vårt miljø og helse. I tillegg er denne avgiften usosial og rammer spesielt familier i etableringsfasen og med flere barn. Det er også et viktig moment for å oppfylle Kyotoavtalen som Norge har ratifisert.

 

Vil dere redusere engangsavgiften ?

Ja / Nei: Ja

Evt. når: Før 2009

Hvis svaret er Ja ? hvordan?

Engangsavgiften skal reduseres og baseres på utslipp.

Utfyllende kommentarer:

Bilen er en nødvendighet de fleste steder i Norge. For å redusere utslipp fra biler, vil Venstre legge om bilavgiftene. Engangsavgiften skal reduseres og baseres på utslipp, mens årsavgiften bør differensieres etter kjørelengde. Da vil det lønne seg å kjøpe utslippsgjerrige biler og redusere kjørelengden. Venstre vil gjennomgå alle krav til bilparken for å sikre målrettede miljøavgifter. Omregistreringsavgiften bør fjernes, eller endres til et gebyr som dekker de kostnadene som er forbundet med omregistrering.

Venstre går inn for en ordning med miljømerking av biler som skal være retningsgivende for hvilke avgifter den enkelte bil ilegges.

 

 

Omregistreringsavgiften

Denne er også et hinder for at folk kan kjøpe seg en nyere bil. Rammer spesielt førstegangskjøpere / ungdommer som blir tvunget til å kjøpe seg en billigere og dårligere bil. Ungdommen er landets største ressurs!

 

Vil dere redusere omregistreringsavgiften ?

Ja / Nei: Ja - vi vil fjerne den!

Evt. når: Før 2009

Hvis svaret er Ja ? hvordan og hvor mye?

Omregistreringsavgiften bør fjernes, eller endres til et gebyr som dekker de kostnadene som er forbundet med omregistrering.  

Utfyllende kommentarer:

 

 

Årsavgiften

Årsavgiften er meget usosial ved at den ikke tar hensyn til kjørelengde, bilstørrelse eller økonomisk evne. Vi mener at avgifter bør betales etter evne, og derfor slår denne avgiften hardt for noen og er ubetydelig for andre.

 

Vil dere redusere årsavgiften ?

Ja / Nei:  Nei, men vi vil endre den 

Evt. når: Før 2009

Hvis svaret er Ja ? hvordan og hvor mye?

Årsavgiften bør differensieres etter kjørelengde

 

Utfyllende kommentarer:

Drivstoffavgiftene

I vårt naboland Sverige, startet det en protestaksjon når bensinprisen steg over kr 7.00 pr/ l. Aksjonen fikk raskt mer enn 170 000 underskrifter og fortsetter å vokse raskt. Vi ligger på nesten 11.00,- men har ingen aksjoner pga. dette. Vi i Bilaksjonen mener at prisen vi betaler hadde vært akseptabel, dersom de andre avgiftene var lavere. Avgifter på forbruk er mye riktigere sett ut fra ressursbruk og for å redusere unyttig kjøring. Dette er også riktig miljømessig forvaltning.

 

Vil dere redusere drivstoffavgiftene?

Ja / Nei: Nei

Evt. når:

Hvis svaret er Ja ? hvordan og hvor mye?

 

Utfyllende kommentarer:

Venstre går inn for en ordning med miljømerking av biler som skal være retningsgivende for hvilke avgifter den enkelte bil ilegges.

 

 

Bevilgninger til veiformål, nytt og vedlikehold.

Bilaksjonen mener at gode veier er en nødvendighet i et land hvor 80% av all transport skjer med bil. Mye av kollektivtransporten skjer i dag med buss og gode veier kommer derfor også kollektivtransporten til gode. Våre stamveier er også av stor betydning for bosettingen i landet. Dårlige og lite effektive veier er et hinder for nye etableringer ute i distriktene.

 

Stortinget må se på veiinvesteringer som et utlegg til inntekts ervervelse og ikke som en utgift. Her MÅ det tas grep for å snu utviklingen. Mangelen på veimidler gjør at veikapitalen synker, og alle bomstasjonene som vokser opp bekrefter og dokumenterer dette. Lokalpolitikere velger å gå inn for bommer da de ikke orker å vente på midler som ikke kommer. Dette startet på 90 tallet og har nå vokst til noe som får komikkens skjær i et av verdens rikeste land.

 

Vi kan dokumentere at bilistene allerede har betalt veiene gjennom høye avgifter, og når det kommer opp bomstasjoner som betyr at vi må betale veien en gang til, virker dette utrolig provoserende.

 

Som nevnt i innledningen, så hadde ikke protestene oppstått hvis Stortinget hadde fulgt opp sitt ansvar og sørget for en annen politikk, som hadde resultert i et skikkelig veisystem.

 

Vil dere øke veibevilgningene?

Ja / Nei: Ja

Evt. når: kontinuerlig

Hvis svaret er Ja ? hvordan og hvor mye?

Samtidig som Venstre og Samarbeidsregjeringen har gjennomført et kraftig satsing på veger i Norge, er vi enige i at utfordringene for det norske vegnettet er store og at det er behov for en videre sterk satsing både på veginvsteeringer og drift og vedlikehold framover. Venstre vil prioriotere dette høyt også i neste Stortingsperiode. 

 

Utfyllende kommentarer:

Venstre og Samarbeidsregjeringen har gjennomført et betydelig løft for vegnettet i Norge i denne perioden. Veginvesteringene har fått en realvekst på nærmere 20 prosent siden vi overtok etter Arbeiderpartiet. Det er bygget ca 400 km ny veg. Stamvegnettet og de viktige transportkorridorene for næringslivet er prioritert. Det er spesielt satset  på nye firefeltsveger for bedre framkommelighet og styrket trafikksikkerhet. Blant annet er ny sammenhengende firefeltsveg på E18 gjennom Østfold framskyndet fra en gang etter 2011 til at vegen står ferdig allerede i 2008. Tre store OPS-prosjekter  i Trøndelag og på Sørlandet sikrer raskt og sammenhengende utbygging av viktige deler av stamvegnettet. Sterk kollektivsatsing, spesielt i og nær storbyene legger til rette for at flere kan reise kollektiv slik at næringstransporten og de som er avhengige av bil i og nær storbyene får bedre framkommelighet på vegnettet. Modernisering og konkurranseutsetting innenfor Statens Vegvesen gjør at vi fullt innført vil spare ca 850 mill kr per år som vil gå til nye og bedre veger og styrket vegvedlikehold. 

 

 

 

Vrakpanten.

For noen år siden ble vrakpanten øket og dette resulterte i at de aller verste bilene forsvant fra veiene våre. Det viste seg også at Staten satt igjen med overskudd på denne aktiviteten da det ble solgt nyere biler som Staten tok inn avgifter på. Gevinsten på avgiftsinntaket var større enn utlegget til vrakpanten!  Dette mener Bilaksjonen er god butikk både for Staten og miljøet ved å få vekk de aller dårligste bilene og la ungdommen kjøre rundt i noe bedre og sikrere biler.

 

Vil dere øke vrakpanten?

Ja / Nei:  Nei 

Evt. når:

Hvis svaret er Ja ? hvordan og hvor mye?

 

 

Utfyllende kommentarer:

Vi vil ikke øke vrakpanten, men gjennom øvrige avgiftsendringer stimulere til kjøp av nye miljøvennlige biler.

 

 

 

 

Prikkbelastning og bøter.

Det er innført prikkbelastning i Norge. Dette skulle luke ut de farlige bilistene som bryter trafikkreglene. Videre var hensikten at ingen skulle kunne betale seg ut fra trafikk­forseelser. Sosialt sett et meget viktig prinsipp.

 

Imidlertid er det nå innført noen meget høye trafikkbøter, som rikker ved folks rettsforståelse og som tydelig er skattepregede, som da virker mot sin hensikt. Utvikling av prikkbelastningen må derfor være den rette vei å gå, framfor bøter som ingen  opplever annerledes, enn at dette kun er en  ny form for  bilskatt.

 

Vil dere redusere trafikkbøtene?

Ja / Nei: Nei

Evt. når:

Hvis svaret er Ja ? hvordan og hvor mye?

 

 

Utfyllende kommentarer:

Bøter er ikke en skatt på å ha bil, det er en avgift for de som velger å bryte trafikkreglene. Å satse på prikkbelastning og trafikkontroller er viktigere for trafikksikkerhene enn å øke bøtene.

 

 

 


Bilaksjonen vil takke for de hyggelige møtene og dialogen vi har hatt med dere på Stortinget. Vi har i møtene varslet om at dette skjema vil komme og håper dere kan gi oss raskt svar siden valget ikke er veldig langt unna.

 

 

 

Mvh for Bilaksjonen den 19.06.2005

 

 

 

 

 

------------------------------------                                     ------------------------------------

Kjell Hansen                                                              Kay Seljeseth

 

 

 

 

Svar fra parti:  _______________________________

 

 

Signatur:         _______________________________

 

 

Vennligst send svaret med e-post til:

 

kjhanse5@online.no

 

eller med vanlig post til:

 

 

Kjell Hansen

ADRESSE.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------------------

Partiets svar kan diskuteres i Bilaksjonens åpne forum Notisblokken Notisblokken

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015921
Sider: 9576801

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.