Show contact information
Hjem  Om Bilaksjonen  Vedtekter

Vedtekter for Bilaksjonen av 12.04.2005

- oppdatert med endringer fra Årsmøte 31.05.2006.

 

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er Bilaksjonen.
Foreningen består av: Hovedforeningen Bilaksjonen med adresse Veritasveien 9, 1363 Høvik og Bilaksjonens lokalavdelinger.
Lokalforeninger opprettes etter vedtak i lokalforeningens styre og meddeles Hovedforeningens styre og Årsmøte til orientering.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for bileiere og bilister av alle typer.  Foreningens verdigrunnlag bygger på at sikkerhet i trafikken er overordnet, og at med det utgangspunkt skal Foreningen påvirke bilister, politikere og samfunnet slik at bilismen som helhet får nødvendig fokus og mest mulig formålstjenlig form. Spesielt er det ved etableringen av Foreningen et urimelig og usosialt misforforhold mellom avgifter, skatter og bøter i forhold til den ytelsen bilismen får tilbake og den avhengighet hele samfunnet har til bilen som er mest aktuelt. Videre er det et stort misforhold mellom de mål styrende myndigheter setter for trafikksikkerhet og miljø og den innsats som gjøres av de samme styrende myndigheter.

Formålet kommer til uttrykk gjennom de verdier foreningen arbeider for: Sikkerhet - Sosial rettferd - Livskvalitet - Miljø - Sammenheng mellom avgifter og ytelser.

§ 3 Form

Foreningen skal gjøre sine prinsippielle veivalg, velge politiske standpunkter og gjøre overordnede beslutninger basert på avstemninger blant medlemmene.
Stemmeretten er basert på brukernavn og passord tildelt av Bilaksjonen ved innmeldelse. Alle avstemninger skal foregå via en webside for avstemning på Bilaksjonen.no, etter foregående fremsettelse av forslag og debatt på foreningens websider. Forslag til avstemning på årsmøtet skal fremlegges senest 3 uker før årsmøtet, på en egen side for årsmøtet

Foreningens styre skal primært fungere som en administrasjon og ikke bestemme Foreningens politikk og prinsippielle holdninger, i tilfeller det kan være i motstrid med forrige setning. Foreningens styre skal tilrettelegge for saklige og balanserte avstemninger med reelle valgmuligheter. Styret skal kunne redusere og endre på forslag til avstemninger i nevnte hensikt.

Foreningen skal ikke ha noen partipolitisk knytning, men skal basert på medlemmenes bestemmelser kunne favorisere politiske partier, saker eller andre organisasjoner på forskjellig vis.

Foreningen skal ikke under noen omstendighet stå bak ulovlige aksjoner som kan skade person eller eiendom, men skal gjennom bestemmelser gjort av medlemmene kunne stå bak organiserte aksjoner som påvirker samfunnsfunksjoner og/eller infrastruktur.

Foreningen informerer om sine aktiviteter og henter sin informasjon via elektroniske medier som Internett og e-post, og plikter ikke å støtte/bruke andre medier i sin daglige drift.

§ 4 Medlemskap

Enhver person som har fylt 18 år, kan mot betaling av den fastsatte årskontingent bli medlem av foreningen.

Personer under 18 år kan melde seg inn i foreningen som ikke-stemmeberettigede i saker som kan påvirke politiske valg og skal ikke betale årskontingent. Første periode for betaling av kontingent bestemmes av det første Årsmøtet.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er Foreningens formelt sett øverste organ. Årsmøtet består av; styret og av representanter for lokalavdelingene. (1-5 delegater avhengig av lokalavdelingens medlemstall).
Fra steder der det ikke er etablert lokalavdelinger kan styret invitere 1-2 personer som delegater som en forberedelse til etablering av en lokalavdeling.
Ordinært Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned, første gang mai 2006. Årsmøtet innkalles med minst to måneders varsel.

Tid og sted for Årsmøtet kunngjøres fra styret senest 1. april. Saker som skal behandles skal fremstilles for alle medlemmene via Foreningens websted minst en måned før fastsatt dag for Årsmøtet. Årsmøtet treffer sine beslutninger basert på den stemmegivning som medlemmene gir innen en uke før Årsmøtet. I tilfelle stemmegivning tilsier at ny stemmegivning må skje kan Årsmøtet utsettes med inntil to måneder og inntil totalt tre ganger. Innkalling til Årsmøtet med saksliste publiseres på Foreningens websted senest fire uker før Årsmøtet finner sted.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet velger selv sin møteleder. Årsmøtet velger to delegater til å signere protokollen. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Godkjenning av styrets årsberetning for den foregående perioden.
  2. Godkjenning av regnskap og statsautorisert revisors beretning for det foregående kalenderår.
  3. Avstemning over innsendte og styrets egne saker.
  4. Valg av representanter til styret.
  5. Årsmøtets stemmegivning for punktene 1-4 skjer av medlemmene som nevnt i §5. Hvert medlem har en stemme, slik avgitt på webstedet.
  6. Årsmøtets delegater skal kontrollere stemmegivningen og iverksette resultatet av stemmegivningen.
  7. Stemmegivning som helt klart er i motstrid med vedtektene og/eller annen stemmegivning kan og skal avvises av Årsmøtet. Begrunnelse for dette skal publiseres på webstedet innen 3 dager etter Årsmøtet.
  8. Arbeidsprogram og budsjett for neste kalenderår, herunder fastsettelse av årskontingent.
  9. Valg av styreleder, 2-4 styremedlemmer og 1-2 talsmenn/kvinner.

Årsmøtets stemmegivning for punktene 8-9 skjer blant styrets medlemmer.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever kvalifisert flertall (2/3). 
Forslag til årsmøtet må leveres skriftlig 4 uker før årsmøtedagen og skal publiseres på Bilaksjonen.no senest 1 uke etter at forslaget er mottatt.
 
Valgkomiteens forslag skal publiseres på webstedet før valget senest en måned før Årsmøtet, der alle navn som er foreslått som kandidater til styret blir oppgitt. 

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest en måned og en uke før Årsmøtet. Det er ikke anledning til å fremme benkeforslag på andre navn enn de som er foreslått før Årsmøtet og som er publisert slik angitt i  §5.

§ 7 Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte innkalles av styret eller når 20% av medlemmene krever det. På ekstraordinært Årsmøte, som innkalles med minst 7 dagers varsel behandles kun den eller de saker det ekstraordinære Årsmøtet er sammenkalt på grunn av. Krav til varslingstid på websted og stemmegivning fra medlemmene er lik for et ordinært Årsmøte.

§ 8 Styret

Styret består av 3-5 medlemmer. Styrets leder og talsmann/kvinne velges blant styremedlemmene av Årsmøtet.
Styret skal fungere som en adminstrasjon. Styret skal forvalte medlemmenes interesser i praktiske spørsmål og når det gjelder intern drift, økonomi, profilering og lignende.
Styret skal ikke treffe politiske, prinsippielle eller andre vedtak som gir føring for det prinsippielle syn, den politiske holdning og lignende Foreningen skal ha gjennom stemmegivningen til medlemmene.
Styret er ansvarlig for ledelsen av foreningens virksomhet mellom Årsmøtene. Det fatter sine administrative vedtak i møter og det er ansvarlig for at vedtakene blir gjennomført.
Styremedlemmer velges for 2 år. Første gang (2006) velges 2 av styrets medlemmer og varamedlemmer for 1 år. Ingen bør sitte som styremedlemmer mer enn 4 perioder.
Styret er ansvarlig for å utarbeide årlige handlingsplaner, budsjetter, årsmelding og regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall. Styremøter ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Er begge fraværende velges en møteleder. Ved stemmelikhet er det møteleders stemme som avgjør.
Styret utarbeider instruks og en årlig arbeidsplan for sin virksomhet.
Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder og et styremedlem. Ved styreleders fravær av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 9 Talsmenn/kvinner

Blant styrets medlemmer finnes en eller to talsmenn/kvinner. Disse skal der det er forespurt fra presse og andre kunne uttale seg om aktuelle saker for Foreningen. De holdinger og det politiske syn som fremføres skal være i tråd med de avstemninger som er gjort i Foreningen og de vedtekter som gjelder til enhver tid. Talsmenn/kvinner skal alltid i en dialog med presse/andre gjøre spesielt oppmerksom på at Foreningen er styrt av medlemmenes avstemninger. Alle saker som ikke er avgjort skal fremstilles som åpne, det vil si at det ikke skal gis noen uttalelse som kan være i motstrid med senere avstemninger blant medlemmene.

§ 10: Prokura

Styrets leder har sammen med en av styremedlemmene eller regnskapsansvarlige prokura for foreningen. Alle inn- og utbetalinger skal skje gjennom foreningens bankkonto og regnskapsansvarlige skal i alle tilfeller informeres uten unødvendig opphold.

§ 11: Oppløsning

Beslutning om oppløsning av Foreningen kan bare fattes på ordinært Årsmøte og må, for å være gyldig ha 3/4 flertall blant medlemmene og minst 2/3 av de betalende medlemmene skal ha avgitt stemme angående oppløsningssaken. Oppløsning av Hovedforeningen kan bare skje dersom det ikke finnes Lokalavdelinger.

§ 12: Foreningens midler ved oppløsning.

Foreningens midler ved oppløsning tilfaller et eller flere formål til fordel for trafikkskadde eller forskning for å gi bedre trafikksikkerhet, slik det bestemmes av det Årsmøtet som vedtar oppløsning.

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6016011
Sider: 9576892

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.